Algemene voorwaarden individuele sessies en koppelsessies

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Chantalle Kamycki en de cliënt.


1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.


2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.


3. De geboden zorg komt niet in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar.


4a. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. U ontvangt dan een betalingsherinnering en er wordt overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Chantalle Kamycki behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.4b. Chantalle Kamycki behoudt zich ook het recht voor om een samenwerking niet aan te gaan op grond van zowel professionele als persoonlijke intuïtie.​5. Informatie naar derden wordt niet verstrekt.


6. Vanaf de aanmelding heeft u slechts met één behandelaar te maken. Mocht Chantalle Kamycki onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er geen vervanging worden georganiseerd.


7. De diensten worden geleverd op de locatie waar Chantalle Kamycki gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.


8. De duur van een consult kan variëren.


9. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten welke minimaal 48 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Wordt een consult korter dan 48 uur maar later dan 24 uur geannuleerd dan bedraagt het 50% van het consult in rekening worden gebracht. Bij annulering korter dan 24 uur zal het consult 80% in rekening worden gebracht.

Te laat komen resulteert in de regel tot een kortere sessie zonder dat de betaalplicht voor het volledige consult vervalt.10. Wanneer de client besluit voortijdig een vooraf afgesproken traject/ intensive te beëindigen ontslaat dit de cliënt niet van de betalingsplicht. Het tussentijds pauzeren van het traject kan alleen met wederzijdse afstemming is of er onvoorziene omstandigheden zijn die het de client belemmeren om optimaal deel te nemen. In onderlinge overeenstemming wordt een einddatum afgesproken waarbinnen de sessies hervat dienen te worden voor ze hun geldigheid verliezen.11. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.12. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Chantalle Kamycki, dan zijn de voorwaarden van Chantalle Kamycki van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.13. Chantalle Kamycki heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.14. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.15. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Chantalle Kamycki en cliënt is Nederlands recht van toepassing.16. Chantalle Kamycki heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden).

Algemene voorwaarden workshops, trainingen en groepstrajecten

Uitvoering van de overeenkomst

 • Chantalle Kamycki zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De aanbiedingen en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het doorgaan van bijeenkomsten is altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Indien er nieuwe crisismaatregelen worden afgekondigd die het verbieden om samen te komen, worden de dagen verplaatst naar een later tijdstip.

Aanmelding

 • Aanmelding is schriftelijk via de website
 • Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden
 • Voor bepaalde programma’s is er een intake om gezamenlijk te bepalen of het programma past bij de deelnemer. De uiteindelijke beslissing neemt Chantalle Kamycki.

Annulering van workshops, trainingen en groepstrajecten (live en online)

 • Chantalle Kamycki behoudt zich het recht om deelname aan een live of online programma te weigeren op grond van zowel professionele als persoonlijke intuïtie. Indien betaling al geschied is, zal het volledige bedrag teruggestort worden. Indien een deelnemer zich niet aan de voorwaarden of specifieke groepsregels houdt, zal toegang tot live of online programma's ingetrokken worden, zonder teruggaaf van gelden.
 • Annulering kan tot zes weken voor aanvang kosteloos, je krijgt het betaalde bedrag, verminderd met € 50,= administratiekosten, teruggestort.
 • Tot vier weken voor aanvang wordt 20% van het factuurbedrag gerekend.
 • Bij annulering binnen vier tot twee weken is de deelnemer verplicht 50% van het factuurbedrag te betalen
 • Bij annulering vanaf twee weken wordt 75% in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt hierbij geen rol.
 • Bij annulering na de start van het programma, wordt 100% in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.
 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is mogelijk, dit in overleg met Chantalle Kamycki
 • Indien Chantalle Kamycki een activiteit annuleert, wordt het gehele bedrag geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een programma gevolgd wordt bij Chantalle Kamycki.
 • Chantalle Kamycki is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Chantalle Kamycki is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma.
 • Chantalle Kamycki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Chantalle Kamycki gebruikt en nooit verstrekt aan derden.

Geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Chantalle Kamycki partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy verklaring

Verzamelde informatie


U gaat mogelijk gegevens uitwisselen met Chantalle Kamycki.Gegevens


Via email worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en worden er cookies geplaatst. Wij respecteren de privacy van cliënten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy & Cookieverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


In deze Privacy & Cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Chantalle Kamycki verwerkt, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens


Door het e-mailen naar Chantalle Kamycki laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doelen:

Naam

Contactgegevens: email-adres

Motivatie voor een sessie

Doeleinden van de gegevensverwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het leggen van contact;

het beantwoorden van diverse vragen;

het plannen van afspraken;


Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid


De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies


De emailomgeving en website maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Uitschakelen van cookies


U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies).

Verwijderen van cookies


De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links in e-mails zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy & Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens


Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@chantallekamycki.com

Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen


Neem voor meer informatie, vragen over de privacyverklaring of de informatievoorziening van Chantalle Kamycki contact op met:


Chantalle Kamycki


info@chantallekamycki.com


Nederland


KvK: 54802601

Disclaimer

Ondanks de betrachtte zorgvuldigheid bij het maken van deze website bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is of niet het juiste advies voor een specifieke situatie of persoon. Chantalle Kamycki is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is na het ondernemen van acties op basis van de verstrekte informatie op deze website.


Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen uitsluitend toe aan Chantalle Kamycki (met uitzondering van het 'Heart Defender- model en de daaruit voortgevloeide boeken welke in samenwerking met Lars Faber gecreëerd zijn). Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chantalle Kamycki