De tarieven

Wanneer je met me wil samenwerken aan jouw wens is het goed om te weten dat ieder proces tijd kost. Door de doeltreffendheid van Brainspotting kan het zijn dat je slechts één of twee sessies nodig hebt om een bepaalde situatie en/ of emoties te verwerken. Uit ervaring blijkt dat bij dieper trauma gemiddeld 5 tot 7 sessies nodig zijn voor een blijvend resultaat. Uit bescherming tegen pijn hebben we stevige bescherming opgebouwd. Hoe steviger de bescherming hoe langzamer het proces.  

Dit verschilt uiteraard per persoon en situatie. Belangrijk is wel dat je je verbindt aan het traject. Mocht je om welke reden dan ook moeite hebben met het aangaan van deze verbinding, voel je dan vrij om contact met me op te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken waardoor ik je wel kan helpen. 

*Alle onderstaande tarieven zijn inclusief 21% Btw. 

*Brainspotting/ coaching sessies worden niet vergoed door de Zorgverzekeraars.

*De intensives kunnen allen, indien nodig, in termijnen worden betaald. 

Intake en eerste sessie                                    €125
Uurtarief sessies                                            €100

Individueel traject  3 maanden                                in afstemming

*alle bedragen zijn incl 21%BTW

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Chantalle Kamycki en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. De geboden zorg komt niet in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. U ontvangt dan een betalingsherinnering en er wordt overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Chantalle Kamycki behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

5. Chantalle Kamycki is niet aangesloten bij enige beroepsvereniging en niet opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register.

6. Informatie naar derden wordt niet verstrekt.

7. Vanaf de aanmelding heeft u slechts met één behandelaar te maken. Mocht Chantalle Kamycki onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er geen vervanging worden georganiseerd.

8. De diensten worden geleverd op de locatie waar Chantalle Kamycki gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen. 

9. De duur van een consult kan variëren.

10. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 50,00 euro per consult in rekening gebracht worden.

11. Te laat komen resulteert in de regel tot een kortere sessie zonder dat de betaalplicht voor het volledige consult vervalt. 

12. Wanneer de client besluit voortijdig een vooraf afgesproken traject/ intensive te beëindigen ontslaat dit de cliënt niet van de betalingsplicht. Het tussentijds pauzeren van het traject kan alleen met wederzijdse afstemming is of er onvoorziene omstandigheden zijn die het de client belemmeren om optimaal deel te nemen. In onderlinge overeenstemming wordt een einddatum afgesproken waarbinnen de sessies hervat dienen te worden voor ze hun geldigheid verliezen. 

13. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

14. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Chantalle Kamycki, dan zijn de voorwaarden van Chantalle Kamycki van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

15. Chantalle Kamycki heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

16. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

17. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Chantalle Kamycki en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

18. Chantalle Kamycki heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden).

 

 

Privacy verklaring

Verzamelde informatie

U gaat mogelijk gegevens uitwisselen met Chantalle Kamycki.

Gegevens

Via email worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en worden er cookies geplaatst. Wij respecteren de privacy van cliënten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy & Cookieverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze Privacy & Cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Chantalle Kamycki verwerkt, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het e-mailen naar Chantalle Kamycki laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doelen:

 • Naam

 • Contactgegevens: email-adres 

 • Motivatie voor een sessie

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leggen van contact;

 • het beantwoorden van diverse vragen;

 • het plannen van afspraken;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

De emailomgeving en website maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies).

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links in e-mails zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy & Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@chantallekamycki.com

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Neem voor meer informatie, vragen over de privacyverklaring of de informatievoorziening van Chantalle Kamycki contact op met:

Chantalle Kamycki

Frans Halsstraat

1382VJ Weesp

info@chantallekamycki.com

Nederland

KvK: 54802601

Disclaimer

Ondanks de betrachtte zorgvuldigheid bij het maken van deze website bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is of niet het juiste advies voor een specifieke situatie of persoon. Chantalle Kamycki is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is na het ondernemen van acties op basis van de verstrekte informatie op deze website.   

Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen uitsluitend toe aan Chantalle Kamycki (met uitzondering van het 'Heart Defender- model en de daaruit voortgevloeide boeken welke in samenwerking met Lars Faber gecreëerd zijn). Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chantalle Kamycki

 
Chantalle-Kamycki_the-real-love-commitme